Home

Curriculum Details

Curriculum Name: Business Adminstration_Hotel Management
Issued Date: 9/18/2019
Description: The objective of the Bachelor of Business Administration – Hotel management program of FPT University is to train students into specialists in international business, managers, and entrepreneurs. Students will be equipped with all essential knowledge and skills to work in the field of hotel management and in an international working environment.

The program consists of four main modules:
• General knowledge and skills (12 subjects – 32 credits): Provide the general knowledge of political, cultural and social issues, and all essential skills to study and work in an active and changing environment.
• Major knowledge and skills (16 subjects – 55 credits): Provide the basic knowledge of the business administration major; and all essential skills and attitudes to become specialists in the business administration field.
• Specialized knowledge and skills (10 subjects – 32 credits): Provide the general and in-depth knowledge of Hotel operation and management; Sales and marketing in hotel business; Hotel revenue management, Event organization. Equip students with management skills in hotel services and working skills in a multicultural environment.
• Elective combo (5 subjects – 15 credits for each combo): Provide in-depth knowledge and practical skills in the areas of: Accommodation management; Restaurant management; Event organization.

Upon graduation, students can build their career in the fields of tourism, accommodation management, restaurant&bars , and event management.

Mục tiêu tổng thể của chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh (QTKD) – Chuyên ngành Quản trị khách sạn củaTrường Đại học FPT là đào tạo người học thành các nhà chuyên môn trong các lĩnh vực về quản trị khách sạn, nhà quản lý, doanh nhân tiềm năng. Có đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có làm việc trong lĩnh vực quản trị khách sạn và trong môi trường quốc tế.

Chương trình bao gồm bốn khối kiến thức lớn:
• Kiến thức kỹ năng chung (12 môn – 32 tín chỉ): Cung cấp cho người học các kiến thức chung về chính trị, văn hóa, xã hội; và các kỹ năng cần thiết để học tập và làm việc trong môi trường năng động luôn thay đổi.
• Kiến thức kỹ năng ngành (16 môn – 55 tín chỉ): Cung cấp các kiến thức cơ sở ngành quản trị kinh doanh; các kỹ năng và thái độ cần thiết để trở thành các nhà chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.
• Kiến thức kỹ năng chuyên ngành (10 môn – 32 tín chỉ): Cung cấp các kiến thức chung và chuyên sâu về quản trị và vận hành lưu trú, bán hàng và marketing trong kinh doanh khách sạn, quản trị doạnh thu khách sạn, tổ chức sự kiện. Trang bị cho người học các kỹ năng tổ chức, quản lý vận hành các dịch vụ khách sạn và các kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa.
• Lựa chọn (5 môn – 15 tín chỉ cho mỗi lựa chọn): Cung cấp các kiến thức chuyên sâu và nghiệp vụ thực tế về các lĩnh vực: Quản trị lưu trú; Quản trị nhà hàng; và Tổ chức sự kiện.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các lĩnh vực về du lịch, quản lý khách sạn, quản lý lưu trú và ẩm thực, quản lý và kinh doanh nhà hàng, quán bar, cafe, và tổ chức sự kiện.

52 subjects, 137 credits
SubjectCodeSubject NameSemesterNoCreditPreRequisite
 Traditional musical instrumentpreparation time0 
VOV114Vovinam 102 
SSL101Academic Skills for University Success13None
MGT103Introduction to Management - Nhập môn quản lý13NA
MKT101Marketing Principles13 
ECO111Microeconomics13 
ENM301Intermediate Business English13ENM201
ENM301Intermediate Business English13Passed ENT503 or TRS601 or IELTS 6.0 or TOEFL (paper) 575-600 or TOEFL (iBT) 90-100
ENM301Intermediate Business English13Passed ENT503 or TRS601 or IELTS 6.0 or TOEFL (paper) 575-600 or TOEFL (iBT) 90-100
VOV124Vovinam 212 VOV114, VOV113
SSG103Communication and In-Group Working Skills23None
ACC101Principles of Accounting23 
ECO121Basic Macro Economics 23 
OBE102Hành vi tổ chức23Nil
OBE102Hành vi tổ chức23Nil
ENM401Upper Intermediate Business English23ENM301
ENM401Upper Intermediate Business English23ENM301
VOV134Vovinam 322VOV124, VOV123
FIN202Principles of Corporate Finance33 
HRM201Human Resource Management33MGT101/MGT103
HMO101Introduction to Hospitality Management33 
HOM202Hotel Operations Management - Quản trị vận hành khách sạn33 
IBC201Cross Cultural Management and Negotiation - Quản trị và đàm phán trong môi trường đa văn hoá33 
FBM201Food and Beverage Management43MGT101/MGT103
EVN201Event planning43none
MAS202Applied Statistics for Business - Thống kê ứng dụng trong kinh doanh43 
PMG201Project management - Quản trị dự án43 
CHN***Chinese Elementary - Hán ngữ sơ cấp 143 
HOM301Hotel Revenue Management - Quản lý doanh thu khách sạn53HMO101/HMO102
HOM301Hotel Revenue Management - Quản lý doanh thu khách sạn53HMO101/HMO102
CHN***Chinese Elementary - Hán ngữ sơ cấp 153 
HM_COM*.1OPTION 153 
HM_COM*.2OPTION 253 
HM_COM*.3OPTION 353 
OJT201On the job training610 
HM_COM*.5OPTION 573 
MKT208Social media marketing - Marketing mạng xã hội73MKT101
SSC101Business Communication73 
ENW492Writing research papers - Kĩ năng viết bài nghiên cứu73 
HM_COM*.4OPTION 473 
GEM201Managing Guest Experience83MGT101/MGT103
LAW102Business Law and Ethics Fundamentals - Luật và Đạo đức kinh doanh83 
RMB301Business Research Methods83 
RMB301Business Research Methods83 
ITA203Information System overview - Nhập môn hệ thống thông tin83 
MLN111Philosophy of Marxism – Leninism 83 
MLN122Political economics of Marxism – Leninism 82 
MLN131Scientific socialism92 
HCM201Ho Chi Minh Ideology92MLN101
VNR202The History of CPV92 
SYB302Start Your Business - Khởi sự doanh nghiệp93Nil
GRA498Graduation Thesis - Khóa luận tốt nghiệp QTKS 95