Home

Curriculum Details

Curriculum Name: Business Administration_Finance
Issued Date: 9/18/2019
Description: The objective of the Bachelor of Business Administration – Finance program of FPT University is to train students into specialists in financial management, managers, and entrepreneurs. Students will be equipped with all essential knowledge and skills to work in the field of finance and in an international working environment.

The program consists of four main modules:
• General knowledge and skills (12 subjects – 32 credits): Provide the general knowledge of political, cultural and social issues, and all essential skills to study and work in an active and changing environment.
• Major knowledge and skills (16 subjects – 55 credits): Provide the basic knowledge of the business administration major; and all essential skills and attitudes to become specialists in the business administration field.
• Specialized knowledge and skills (10 subjects – 32 credits): Provide the general knowledge of financial markets and investment behavior, and in-depth knowledge of financial models, asset pricing, and financial risk management. Equip students with skills and tools for financial analyses, financial decision making, and independent research in finance field.
• Elective combo (5 subjects – 15 credits for each combo): Provide in-depth knowledge and skills in two minors: Investment finance and Corporate finance.

Upon graduation, students can build their career in the fields of financial analyses, financial advisory, financial brokerage, accounting, auditing, financial management, and start-up.

Mục tiêu tổng thể của chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh (QTKD) – Chuyên ngành Tài chính củaTrường Đại học FPT là đào tạo người học thành các nhà chuyên môn trong các lĩnh vực về quản trị tài chính, nhà quản lý, doanh nhân tiềm năng. Có đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có làm việc trong lĩnh vực tài chinh và trong môi trường quốc tế.

Chương trình bao gồm bốn khối kiến thức lớn:
• Kiến thức kỹ năng chung (12 môn – 32 tín chỉ): Cung cấp cho người học các kiến thức chung về chính trị, văn hóa, xã hội; và các kỹ năng cần thiết để học tập và làm việc trong môi trường năng động luôn thay đổi.
• Kiến thức kỹ năng ngành (16 môn – 55 tín chỉ): Cung cấp các kiến thức cơ sở ngành quản trị kinh doanh; các kỹ năng và thái độ cần thiết để trở thành các nhà chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.
• Kiến thức kỹ năng chuyên ngành (10 môn – 32 tín chỉ): Cung cấp các kiến thức chung về thị trường tài chính và hành vi đầu tư, các kiến thức chuyên sâu về mô hình tài chính, định giá tài chính và quản trị rủi ro tài chính. Trang bị cho người học các kỹ năng và công cụ để phân tích tài chính, ra quyết định đầu tư, và nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực tài chính.
• Lựa chọn (5 môn – 15 tín chỉ cho mỗi lựa chọn): Cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về hai lĩnh vực: Tài chính đầu tư và tài chính doanh nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các lĩnh vực về phân tích tài chính, tư vấn tài chính, môi giới tài chính, kế toán, kiểm toán, các vị trí quản trị về tài chính, và khởi nghiệp.52 subjects, 140 credits
SubjectCodeSubject NameSemesterNoCreditPreRequisite
 Traditional musical instrumentpreparation time3 
VOV114Vovinam 102 
SSL101Academic Skills for University Success13None
MGT103Introduction to Management - Nhập môn quản lý13NA
MKT101Marketing Principles13 
ECO111Microeconomics13 
ENM301Intermediate Business English13ENM201
ENM301Intermediate Business English13Passed ENT503 or TRS601 or IELTS 6.0 or TOEFL (paper) 575-600 or TOEFL (iBT) 90-100
ENM301Intermediate Business English13Passed ENT503 or TRS601 or IELTS 6.0 or TOEFL (paper) 575-600 or TOEFL (iBT) 90-100
VOV124Vovinam 212 VOV114, VOV113
SSG103Communication and In-Group Working Skills23None
ACC101Principles of Accounting23 
ECO121Basic Macro Economics 23 
OBE102Hành vi tổ chức23Nil
OBE102Hành vi tổ chức23Nil
ENM401Upper Intermediate Business English23ENM301
ENM401Upper Intermediate Business English23ENM301
VOV134Vovinam 322VOV124, VOV123
FIN202Principles of Corporate Finance33 
HRM201Human Resource Management33MGT101/MGT103
FIN201Monetary Economics and Global Economy33ECO121 (Macroeconomics)
FIN301Financial Markets and Institutions33 
ACC305Financial Statement Analysis33ACC101
FIN303Advanced Corporate Finance43FIN202 (Principles of Corporate Finance)
ACC302Managerial Accounting43ACC101 (Principles of Accounting)
MAS202Applied Statistics for Business - Thống kê ứng dụng trong kinh doanh43 
PMG201Project management - Quản trị dự án43 
CHN***Chinese Elementary - Hán ngữ sơ cấp 143 
FIM302Financial Modelling53 
RMB302Research Methods & Quantitative Analysis53 
FIN402Derivatives53FIN202 (Principles of Corporate Finance)
FIN402Derivatives53FIN202 (Principles of Corporate Finance)
SSC101Business Communication53 
CHN***Chinese Elementary - Hán ngữ sơ cấp 153 
OJT201On the job training610 
FIN_COM*.1Option 173 
FIN_COM*.2Option 273 
FIN_COM*.3Option 373 
LAW102Business Law and Ethics Fundamentals - Luật và Đạo đức kinh doanh73 
ENW492Writing research papers - Kĩ năng viết bài nghiên cứu73 
FIN_COM*.4Option 483 
FIN_COM*.5Option 583 
BKG302Investment Project Appraisal83FIN202 (Principles of Corporate Finance)
BKG302Investment Project Appraisal83FIN202 (Principles of Corporate Finance)
ITA203Information System overview - Nhập môn hệ thống thông tin83 
MLN111Philosophy of Marxism – Leninism 83 
MLN122Political economics of Marxism – Leninism 82 
MLN131Scientific socialism92 
HCM201Ho Chi Minh Ideology92MLN101
VNR202The History of CPV92 
SYB302Start Your Business - Khởi sự doanh nghiệp93Nil
GRA492Graduation Thesis95(1) OJT (2) 5 concentration courses in Finance concentration and RMB301 (Business research method)