Home

Curriculum Details

Curriculum Name: Business Administration_International Business
Issued Date: 9/18/2019
Description: The objective of the Bachelor of Business Administration – International Business program of FPT University is to train students into specialists in international business, managers, and entrepreneurs. Students will be equipped with all essential knowledge and skills to work in the field of international business and in an international working environment.

The program consists of four main modules:
• General knowledge and skills (12 subjects – 32 credits): Provide the general knowledge of political, cultural and social issues, and all essential skills to study and work in an active and changing environment.
• Major knowledge and skills (16 subjects – 55 credits): Provide the basic knowledge of the business administration major; and all essential skills and attitudes to become specialists in the business administration field.
• Specialized knowledge and skills (10 subjects – 32 credits): Provide the general knowledge of international business, international supply chains, international finance and payment, and cultural aspects in international business. Equip students with skills including negotiation, business strategy analyses, processes and techniques in international business, and independent research in international business field.
• Elective combo (5 subjects – 15 credits for each combo): Provide in-depth knowledge and skills in two minors: International business and Logistics and Supply chain management.

Upon graduation, students can build their career in the fields of international financial analyses and investment, export and import, transportation and logistics, supply chain management, international marketing, business and procurement, and start-up.

Mục tiêu tổng thể của chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh (QTKD) – Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế củaTrường Đại học FPT là đào tạo người học thành các nhà chuyên môn trong các lĩnh vực về kinh doanh quốc tế, nhà quản lý, doanh nhân tiềm năng. Có đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có làm việc trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế và trong môi trường quốc tế.

Chương trình bao gồm bốn khối kiến thức lớn:
• Kiến thức kỹ năng chung (12 môn – 32 tín chỉ): Cung cấp cho người học các kiến thức chung về chính trị, văn hóa, xã hội; và các kỹ năng cần thiết để học tập và làm việc trong môi trường năng động luôn thay đổi.
• Kiến thức kỹ năng ngành (16 môn – 55 tín chỉ): Cung cấp các kiến thức cơ sở ngành quản trị kinh doanh; các kỹ năng và thái độ cần thiết để trở thành các nhà chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.
• Kiến thức kỹ năng chuyên ngành (10 môn – 32 tín chỉ): Cung cấp các kiến thức chung về kinh doanh quốc tế, chuỗi cung ứng quốc tế, các kiến thức về tài chính và thanh toán quốc tế, và các yếu tố văn hóa trong kinh doanh quốc tế. Trang bị cho người học các kỹ năng đàm phán, phân tích các chiến lược kinh doanh, các thủ tục và nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, và nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế.
• Lựa chọn (5 môn – 15 tín chỉ cho mỗi lựa chọn): Cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về hai lĩnh vực: Kinh doanh quốc tế và Logistics và quản trị chuỗi cung ứng.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các lĩnh vực về phân tích tài chính và đầu tư quốc tế, xuất nhập khẩu, vận tải và logistics, quản trị chuỗi cung ứng, marketing quốc tế, kinh doanh, mua hàng, và khởi nghiệp.

51 subjects, 140 credits
SubjectCodeSubject NameSemesterNoCreditPreRequisite
 Traditional musical instrumentpreparation time3 
VOV114Vovinam 102 
SSL101Academic Skills for University Success13None
MGT103Introduction to Management - Nhập môn quản lý13NA
MKT101Marketing Principles13 
ECO111Microeconomics13 
ENM301Intermediate Business English13ENM201
ENM301Intermediate Business English13Passed ENT503 or TRS601 or IELTS 6.0 or TOEFL (paper) 575-600 or TOEFL (iBT) 90-100
ENM301Intermediate Business English13Passed ENT503 or TRS601 or IELTS 6.0 or TOEFL (paper) 575-600 or TOEFL (iBT) 90-100
VOV124Vovinam 212 VOV114, VOV113
SSG103Communication and In-Group Working Skills23None
ACC101Principles of Accounting23 
ECO121Basic Macro Economics 23 
OBE102Hành vi tổ chức23Nil
OBE102Hành vi tổ chức23Nil
ENM401Upper Intermediate Business English23ENM301
ENM401Upper Intermediate Business English23ENM301
VOV134Vovinam 322VOV124, VOV123
FIN202Principles of Corporate Finance33 
HRM201Human Resource Management33MGT101/MGT103
ECO201International Economics33ECO121
IBI101Introduction to International business33 
IBC201Cross Cultural Management and Negotiation - Quản trị và đàm phán trong môi trường đa văn hoá33 
SCM201Supply Chain Management43 
IBF301International Finance43 
MAS202Applied Statistics for Business - Thống kê ứng dụng trong kinh doanh43 
PMG201Project management - Quản trị dự án43 
CHN***Chinese Elementary - Hán ngữ sơ cấp 143 
MKT205International Marketing53MKT101
IIP301International payment53 
IBS301International Business Strategy53IBI101
SSC101Business Communication53 
CHN***Chinese Elementary - Hán ngữ sơ cấp 153 
OJT201On the job training610 
IB_COM*.1Option 173 
IB_COM*.2Option 273 
IB_COM*.3Option 373 
LAW102Business Law and Ethics Fundamentals - Luật và Đạo đức kinh doanh73 
ENW492Writing research papers - Kĩ năng viết bài nghiên cứu73 
IB_COM*.4Option 483 
IB_COM*.5Option 583 
RMB301Business Research Methods83 
RMB301Business Research Methods83 
ITA203Information System overview - Nhập môn hệ thống thông tin83 
MLN111Philosophy of Marxism – Leninism 83 
MLN122Political economics of Marxism – Leninism 82 
MLN131Scientific socialism92 
HCM201Ho Chi Minh Ideology92MLN101
VNR202The History of CPV92 
SYB302Start Your Business - Khởi sự doanh nghiệp93Nil
GRA496Graduation Thesis (For International Business)95 OJT , (ECO201, IBI101, MKT204, SCM201, IBS301) and RMB301