Home

Curriculum Details

Curriculum Name: Business Administration_Multimedia communication
Issued Date: 9/18/2019
Description: The objective of the Bachelor of Business Administration – Multimedia communication program of FPT University is to train students into specialists in multimedia communication management, creative director, brand management specialist, director of start-ups and media researchers and educators. Students will be equipped with all essential knowledge and skills to work in the field of multimedia communication and in an international working environment.
The program consists of four main modules:
• General knowledge and skills (12 subjects, 32 credits): Provide the general knowledge of political, cultural and social issues, and all essential skills to study and work in an active and changing environment.
• Major knowledge and skills (16 subjects, 55 credits): Provide the basic knowledge of the business administration and multimedia communication major; and all essential skills and attitudes to become specialists in the business administration and multimedia communication field.
• Specialized knowledge and skills (10 subjects, 32 credits): Provide the general knowledge of multimedia communication, including Research methods in Communication, Media Planning, Quản trị thương hiệu. Equip students with all the tools for multimedia communication: Visual Design Tools, Photography, Video Production, Sound Production and Multimedia Production Project
• Elective combo (5 subjects, 15 credits): Provide in-depth knowledge and skills in minors: Creative Content Production; Public Relations and Digital marketing
Upon graduation, students can work as a variety of content staff/communications director; creative staff / director; Advertising and public relations specialist; Reporters, editors for television, radio, newspaper, magazine; Multimedia research specialist; In charge of start up/agency in communication, production of media products; CEO of start-ups in the field of multimedia communications he founded ...

Mục tiêu tổng thể của chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh (QTKD) – Chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện củaTrường Đại học FPT là đào tạo người học thành các nhà chuyên môn trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện, giám đốc sáng tạo, chuyên gia quản lý thương hiệu, giám đốc các start-up và các nhà nghiên cứu và giảng dạy về truyền thông. Có đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có làm việc trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện và trong môi trường quốc tế.
Chương trình bao gồm bốn khối kiến thức lớn:
• Kiến thức kỹ năng chung (12 môn học, 32 tín chỉ): Cung cấp cho người học các kiến thức chung về chính trị, văn hóa, xã hội; và các kỹ năng cần thiết để học tập và làm việc trong môi trường năng động luôn thay đổi.
• Kiến thức kỹ năng ngành (16 môn học, 55 tín chỉ): Cung cấp các kiến thức cơ sở ngành quản trị kinh doanh và truyền thông đa phương tiện; các kỹ năng và thái độ cần thiết để trở thành các nhà chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và truyền thông đa phương tiện.
• Kiến thức kỹ năng chuyên ngành (10 môn học, 32 tín chỉ): Cung cấp các kiến thức về các lĩnh vực truyền thông đa phương tiện như phương pháp nghiên cứu truyền thông, lập kế hoạch truyền thông, quản trị thương hiệu. Trang bị cho người học các công cụ phục vụ hoạt động truyền thông như công cụ thiết kế trực quan, nhiếp ảnh, sản xuất âm thanh, sản suất video… để từ đó thưc hiện các dự án sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện.
• Kiến thức và kỹ năng chuyên ngành lựa chọn (5 môn học, 15 tín chỉ): Cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về các lĩnh vực: Sản suất nội dung truyền thông; Quan hệ công chúng; Marketing số.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm đa dạng như: Chuyên viên/giám đốc sáng tạo nội dung; Chuyên viên/giám đốc truyền thông; Chuyên viên quảng cáo và quan hệ công chúng; Phóng viên, biên tập viên truyền hình, phát thanh, báo in, tạp chí; Chuyên gia nghiên cứu truyền thông đa phương tiện; Phụ trách các start up/agency về truyền thông, sản xuất sản phẩm truyền thông; CEO của các start up về lĩnh vực truyền thông đa phương tiện do mình sáng lập…


44 subjects, 135 credits
SubjectCodeSubject NameSemesterNoCreditPreRequisite
SSL101Academic Skills for University Success13None
MGT103Introduction to Management - Nhập môn quản lý13NA
MKT101Marketing Principles13 
MED201New Media Technology13 
MMP101Media Psychology13IBI101
VOV124Vovinam 212 VOV114, VOV113
SSG103Communication and In-Group Working Skills23None
ACC101Principles of Accounting23 
CCO201Corporate Communication23 
CMC201Creative Writing23None
DTG111Visual Design Tools 123- Basic drawing skills - Basic computer skills (Windows/MacOS, Word process) - Basic color knowledge
VOV134Vovinam 322VOV124, VOV123
PFD202Photography33 
MKT208Social media marketing - Marketing mạng xã hội33MKT101
DTG121Visual Design Tools 233 
SDP201Sound Production33 
MKT304Integrated Marketing Communications33MKT101 (Marketing Principles)
SSP201Pitching creative ideas43 
WMC201Media Writing43 
VDP201Video Production43 
PMG201Project management - Quản trị dự án43 
CHN111/JPD111Foreign language 2_143 
WDU202Principles of UX53 
MPL201Strategic Media Planning53MKT101 , FMM101
MCO201Transmedia Storytelling53 
BRA301Brand Management (Quản trị thương hiệu)53MKT101
CHN122Chinese Elementary 253CHN111
OJT201On the job training610 
MC_COM*1Option 173 
MC_COM*2Option 273 
MC_COM*3Option 373 
MC_COM*4Option 473 
ENW492Writing research papers - Kĩ năng viết bài nghiên cứu73 
MC_COM*5Option 583 
MEP201Multimedia Production Project83MED201, VDP201, ADP201
MCO301Research methods in Communication83 
IPR102Intellectual Property Rights83 
MLN111Philosophy of Marxism – Leninism 83 
MLN122Political economics of Marxism – Leninism 82 
MLN131Scientific socialism92 
HCM201Ho Chi Minh Ideology92MLN101
VNR202The History of CPV92 
SYB302Start Your Business - Khởi sự doanh nghiệp93Nil
GRA497Graduation Thesis95