Home

Curriculum Details

Curriculum Name: Business Administration_Marketing
Issued Date: 9/18/2019
Description: The objective of the Bachelor of Business Administration – Marketing program of FPT University is to train students into specialists in marketing management, managers, and entrepreneurs. Students will be equipped with all essential knowledge and skills to work in the field of marketing and in an international working environment.

The program consists of four main modules:
• General knowledge and skills (12 subjects – 32 credits): Provide the general knowledge of political, cultural and social issues, and all essential skills to study and work in an active and changing environment.
• Major knowledge and skills (16 subjects – 55 credits): Provide the basic knowledge of the business administration major; and all essential skills and attitudes to become specialists in the business administration field.
• Specialized knowledge and skills (10 subjects – 32 credits): Provide the general knowledge of marketing, including behavior, services, integrated marketing, branding, and marketing in the internet era. Equip students with all the tools for marketing, selling, brand developing activities, and independent research in marketing field.
• Elective combo (5 subjects – 15 credits for each combo): Provide in-depth knowledge and skills in two minors: Digital marketing tools and Brand and event management.

Upon graduation, students can build their career in the fields of digital marketing, market research, advertising and public relations, event organizing, sales, marketing management, and start-up.

Mục tiêu tổng thể của chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh (QTKD) – Chuyên ngành Marketing củaTrường Đại học FPT là đào tạo người học thành các nhà chuyên môn trong các lĩnh vực về quản trị marketing, nhà quản lý, doanh nhân tiềm năng. Có đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có làm việc trong lĩnh vực marketing và trong môi trường quốc tế.

Chương trình bao gồm bốn khối kiến thức lớn:
• Kiến thức kỹ năng chung (12 môn – 32 tín chỉ): Cung cấp cho người học các kiến thức chung về chính trị, văn hóa, xã hội; và các kỹ năng cần thiết để học tập và làm việc trong môi trường năng động luôn thay đổi.
• Kiến thức kỹ năng ngành (16 môn – 55 tín chỉ): Cung cấp các kiến thức cơ sở ngành quản trị kinh doanh; các kỹ năng và thái độ cần thiết để trở thành các nhà chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.
• Kiến thức kỹ năng chuyên ngành (10 môn – 32 tín chỉ): Cung cấp các kiến thức chung về các lĩnh vực marketing gồm hành vi, dịch vụ, marketing tích hợp, thương hiệu và marketing thời đại internet. Trang bị cho người học các công cụ phục vụ hoạt động marketing, bán hàng, phát triển thương hiệu, và nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực marketing.
• Lựa chọn (5 môn – 15 tín chỉ cho mỗi lựa chọn): Cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về hai lĩnh vực: Công cụ marketing số và quản trị thương hiệu và sự kiện.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các lĩnh vực về marketing số, nghiên cứu thị trường, quảng cáo và quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện, bán hàng, các vị trí quản trị về marketing, và khởi nghiệp.

50 subjects, 136 credits
SubjectCodeSubject NameSemesterNoCreditPreRequisite
 Traditional musical instrumentpreparation time0 
VOV114Vovinam 102 
VOV124Vovinam 212 VOV114, VOV113
SSL101Academic Skills for University Success13None
MGT103Introduction to Management - Nhập môn quản lý13NA
MKT101Marketing Principles13 
ECO111Microeconomics13 
ENM301Intermediate Business English13ENM201
ENM301Intermediate Business English13Passed ENT503 or TRS601 or IELTS 6.0 or TOEFL (paper) 575-600 or TOEFL (iBT) 90-100
ENM301Intermediate Business English13Passed ENT503 or TRS601 or IELTS 6.0 or TOEFL (paper) 575-600 or TOEFL (iBT) 90-100
VOV134Vovinam 322VOV124, VOV123
SSG103Communication and In-Group Working Skills23None
ACC101Principles of Accounting23 
ECO121Basic Macro Economics 23 
OBE102Hành vi tổ chức23Nil
OBE102Hành vi tổ chức23Nil
ENM401Upper Intermediate Business English23ENM301
ENM401Upper Intermediate Business English23ENM301
FIN202Principles of Corporate Finance33 
HRM201Human Resource Management33MGT101/MGT103
MKT201Consumer Behavior33MKT101 (Marketing Principles)
MKT318Digital marketing 133MKT101
MKT304Integrated Marketing Communications33MKT101 (Marketing Principles)
MKT328Digital marketing 243MKT101
MKT202Services Marketing Management43MKT101 (Principles of Marketing)
MAS202Applied Statistics for Business - Thống kê ứng dụng trong kinh doanh43 
PMG201Project management - Quản trị dự án43 
CHN***Chinese Elementary - Hán ngữ sơ cấp 143 
MKT208Social media marketing - Marketing mạng xã hội53MKT101
SAL301Professional Selling53MKT101 (Marketing Principles)
DTG102Visual Design Tools53none
SSC101Business Communication53 
CHN***Chinese Elementary - Hán ngữ sơ cấp 153 
OJT201On the job training610 
ENW492Writing research papers - Kĩ năng viết bài nghiên cứu73 
MKT_COM*.1Option 173 
MKT_COM*.2Option 273 
MKT_COM*.3Option 373 
LAW102Business Law and Ethics Fundamentals - Luật và Đạo đức kinh doanh73 
MKT_COM*.4Option 483 
MKT_COM*.5Option 583 
MKT301Marketing Research83MKT101 (Marketing Principles)
ITA203Information System overview - Nhập môn hệ thống thông tin83 
MLN122Political economics of Marxism – Leninism 82 
VNR202The History of CPV92 
HCM201Ho Chi Minh Ideology92MLN101
MLN111Philosophy of Marxism – Leninism 92 
MLN131Scientific socialism92 
SYB302Start Your Business - Khởi sự doanh nghiệp93Nil
GRA491Graduation Thesis95- OJT - 5 concentration courses in Marketing concentration.