Home

Curriculum Details

Curriculum Name: Business Administration_Tourism and Travel Management
Issued Date: 9/18/2019
Description: The objective of the Bachelor of Business Administration – Tourism and Travel Management program of FPT University is to train students into specialists in tourism and travel management, tour guides, tour managers and operators. Students will be equipped with all essential knowledge and skills to work in the field of tourism and travel management and in an international working environment.

The program consists of four main modules:
• General knowledge and skills (12 subjects – 32 credits): Provide the general knowledge of political, cultural and social issues, and all essential skills to study and work in an active and changing environment.
• Major knowledge and skills (16 subjects – 55 credits): Provide the basic knowledge of the business administration major; and all essential skills and attitudes to become specialists in the business administration field.
• Specialized knowledge and skills (10 subjects – 32 credits): Provide the general and in-depth knowledge of tourism and travel management and operation, psychology and behavior of tourists, Vietnamese and and culture, Vietnamese tourism geography. Equip students with skills including entrepreneurship, applied statistics, tour and event organization, and independent research in tourism and travel management.
• Elective combo (5 subjects – 15 credits for each combo): Provide in-depth knowledge and skills in two minors: Tour operation and Tour guide.

Upon graduation, students can build their career in tourism businesses, tour consultancy and organization, event and teambuilding organization, tourism promotion, international relation, tourism education, and start-ups in tourism and travel management.

Mục tiêu tổng thể của chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh (QTKD) – Chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành củaTrường Đại học FPT là đào tạo người học thành các nhà chuyên môn trong các lĩnh vực về du lịch và lữ hành, các hướng dẫn viên, các nhà quản lý và điều hành dịch vụ du lịch và lữ hành. Có đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có làm việc trong lĩnh vực du lịch và lữ hành và trong môi trường quốc tế.

Chương trình bao gồm bốn khối kiến thức lớn:
• Kiến thức kỹ năng chung (12 môn – 32 tín chỉ): Cung cấp cho người học các kiến thức chung về chính trị, văn hóa, xã hội; và các kỹ năng cần thiết để học tập và làm việc trong môi trường năng động luôn thay đổi.
• Kiến thức kỹ năng ngành (16 môn – 55 tín chỉ): Cung cấp các kiến thức cơ sở ngành quản trị kinh doanh; các kỹ năng và thái độ cần thiết để trở thành các nhà chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.
• Kiến thức kỹ năng chuyên ngành (10 môn – 32 tín chỉ): Cung cấp các kiến thức chung và chuyên sâu về vận hành và quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành, kiến thức về tâm lý và hành vi tiêu dung của khách du lịch, kiến thức lịch sử và văn hóa Việt Nam, địa lý du lịch Viêt Nam. Trang bị cho người học kỹ năng về tư duy kinh doanh, các công cụ thống kê ứng dụng, các nghiệp vụ du lịch và tổ chức sự kiện, và kỹ năng nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực du lịch và lữ hành.
• Lựa chọn (5 môn – 15 tín chỉ cho mỗi lựa chọn): Cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về hai lĩnh vực: Điều hành tour và Hướng dẫn du lịch.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các cơ sở kinh doanh du lịch, tư vấn và tổ chức tour, sự kiện và teambuilding, xúc tiến quảng bá du lịch và hợp tác quốc tế, tham gia giảng dạy và bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, và khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch lữ hành.

51 subjects, 137 credits
SubjectCodeSubject NameSemesterNoCreditPreRequisite
VOV114Vovinam 102 
 Traditional musical instrument00 
SSL101Academic Skills for University Success13None
MGT103Introduction to Management - Nhập môn quản lý13NA
MKT101Marketing Principles13 
ECO111Microeconomics13 
ENM301Intermediate Business English13ENM201
ENM301Intermediate Business English13Passed ENT503 or TRS601 or IELTS 6.0 or TOEFL (paper) 575-600 or TOEFL (iBT) 90-100
ENM301Intermediate Business English13Passed ENT503 or TRS601 or IELTS 6.0 or TOEFL (paper) 575-600 or TOEFL (iBT) 90-100
VOV124Vovinam 212 VOV114, VOV113
SSG103Communication and In-Group Working Skills23None
ACC101Principles of Accounting23 
ECO121Basic Macro Economics 23 
OBE102Hành vi tổ chức23Nil
OBE102Hành vi tổ chức23Nil
ENM401Upper Intermediate Business English23ENM301
ENM401Upper Intermediate Business English23ENM301
VOV134Vovinam 322VOV124, VOV123
FIN202Principles of Corporate Finance33 
HRM201Human Resource Management33MGT101/MGT103
HMO101Introduction to Hospitality Management33 
VNC103Vietnamese Culture33Không
TTG201Geography of Tourism33 
TTM201Tourism and Travel Management43 
EVN201Event planning43none
MAS202Applied Statistics for Business - Thống kê ứng dụng trong kinh doanh43 
PMG201Project management - Quản trị dự án43 
CHN***Chinese Elementary - Hán ngữ sơ cấp 143 
MKT208Social media marketing - Marketing mạng xã hội53MKT101
TTM202Destination Management 53 
TTM203Consumer Behavior in Tourism 53 
SSC101Business Communication53 
CHN***Chinese Elementary - Hán ngữ sơ cấp 153 
OJT201On the job training610 
TM_COM*.1Option 173 
TM_COM*.2Option 273 
TM_COM*.3Option 373 
LAW102Business Law and Ethics Fundamentals - Luật và Đạo đức kinh doanh73 
ENW492Writing research papers - Kĩ năng viết bài nghiên cứu73 
TM_COM*.4Option 483 
TM_COM*.5Option 583 
RMB301Business Research Methods83 
RMB301Business Research Methods83 
ITA203Information System overview - Nhập môn hệ thống thông tin83 
MLN111Philosophy of Marxism – Leninism 83 
MLN122Political economics of Marxism – Leninism 82 
MLN131Scientific socialism92 
HCM201Ho Chi Minh Ideology92MLN101
VNR202The History of CPV92 
SYB302Start Your Business - Khởi sự doanh nghiệp93Nil
GRA499Graduation Thesis 95