Home

Curriculum Details

Curriculum Name: Japanese studies - Ngôn ngữ Nhật
Issued Date: 9/18/2019
Description:
The Bachelor of Japanese Language is a programme aimed at giving students a broad-based education on Japan—its language, culture, history, society, economy, governance, environment, and people. The course also aims to train Japanese for specific purposes such as Japanese for pedagogy, Japanese for business and Japanese for information technology.
The program includes four modules:
1. General knowledge and skills(10 subjects, 26 credits): Provide the general knowledge of political, cultural and social issues, and all essential skills to study and work in an active and changing environment.
2. Knowledge of language skills (09 modules, 58 credits): Provide knowledge, practice skills of at least N2. Graduates can use proficiency of 04 skills and confidence in communicating in Japanese.
3. Knowledge of language skills (11 modules, 35 credits): Provides basic knowledge of Japanese economy and society, basic and advanced knowledge of Japanese translators, from which understand the behavioral culture and ways of working with Japanese people, and can apply Japanese to professional jobs.
4. Selected knowledge and skills (05 modules and 15 credits): Provides in-depth knowledge and skills in three areas: Education, Business and Management, and Information Technology.
Upon graduation, students have enough knowledge about theory Japanese language and practical skills fluent Japanese to be able to work in different areas, such as border-interpretation, education, business or as a bridge in projects in the field of information technology. Or use Japanese to work in related fields that use Japanese or have relations with Japan.
----------------------------------------------------
Chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Nhật của trường Đại học FPT là một chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục rộng rãi về Nhật Bản thể hiện qua ngôn ngữ, văn hoá, lịch sử, xã hội, kinh tế, chính trị và con người. Khóa học cũng nhằm mục đích đào tạo tiếng Nhật cho các mục đích cụ thể như tiếng Nhật sư phạm, tiếng Nhật kinh doanh và tiếng Nhật cho công nghệ thông tin.
Chương trình bao gồm 04 khối kiến thức:
1. Kiến thức kỹ năng chung (10 học phần, 26 tín chỉ): Cung cấp cho người học các kiến thức chung về chính trị, văn hóa, xã hội; và các kỹ năng cần thiết để học tập và làm việc trong môi trường năng động luôn thay đổi.
2. Kiến thức kỹ năng tiếng (09 học phần, 58 tín chỉ): Cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành tiếng tối thiểu N2. Sinh viên tốt nghiệp có thể sử dụng thành thạo 04 kỹ năng và tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Nhật.
3. Kiến thức kỹ năng ngôn ngữ (11 học phần, 35 tín chỉ) : Cung cấp các kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội Nhật Bản, kiến thức nền tảng và nâng cao về biên phiên dịch tiếng Nhật, từ đó có thể hiểu được văn hoá ứng xử và cách thức làm việc với người Nhật, đồng thời có thể vận dụng tiếng Nhật vào các công việc chuyên môn.
4. Kiến thức, kỹ năng lựa chọn (05 học phần, 15 tín chỉ): Cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về ba lĩnh vực: Sư phạm, Kinh doanh và Quản lý, Công nghệ thông tin.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ kiến thức về lý thuyết ngôn ngữ Nhật Bản và kỹ năng thực hành tiếng Nhật thành thạo để có thể làm việc trong các lĩnh vực khác nhau, như: biên-phiên dịch, giáo dục, kinh doanh hay làm cầu nối trong các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. Hoặc sử dụng tiếng Nhật để làm việc trong các lĩnh vực liên quan có sử dụng tiếng Nhật hoặc có quan hệ với Nhật Bản.

38 subjects, 140 credits
SubjectCodeSubject NameSemesterNoCreditPreRequisite
VOV114Vovinam 1preparation time2 
 Traditional musical instrumentpreparation time3 
JPD112Elementary Japanese 116 
JPD122Elementary Japanese 216 
SSL101Academic Skills for University Success13None
VOV124Vovinam 212 VOV114, VOV113
JPD222Japanese Pre-Intermediate 126Passed JPD112&JPD122
JPD223Japanese Pre-Intermediate 226Passed JPD112&JPD122
SSG102Working in Group23 
VOV134Vovinam 322VOV124, VOV123
JPD322Intermediate Japanese 136Passed JPD222&JPD223 or equi.
JPD323Intermediate Japanese 236Japanese Language major: Passed JPD222&JPD223 or equi. Other majors: JPD322 (=4/10) or equi.
JPP301Phonetics33JPD322
JPD324Intermediate Japanese 346Passed JPD322&JPD323 or equi.
JPD325Intermediate Japanese 446Passed JPD322&JPD323 or equi.
LTG203Introduction to linguistics - Dẫn luận ngôn ngữ43 
JLI301Interpretation 153JPD325
JLT301Translation 153JPD325
JPG301Japanese Vocabulary and Grammar53JPD325
JPC301Japanese Culture and Literature53JPD325
SYB301Start Your Business53 
OJT201On the job training610 
JP_COM*.2Option 273 
JP_COM*.1Option 173 
JLI401Interpretation 273JPD325
JLT401Translation 273JPD325
JIT491Japanese for JLPT73JPD325
JP_COM*.4Option 483 
JLR301Research Method83JPD325
MLN111Philosophy of Marxism – Leninism 83 
MLN121Political economics of Marxism – Leninism - Kinh tế chính trị Mác - Lênin82 
ENW492Writing research papers - Kĩ năng viết bài nghiên cứu83 
JP_COM*.3Option 383 
JP_COM*.5Option 593 
MLN131Scientific socialism92 
VNR202The History of CPV92 
HCM201Ho Chi Minh Ideology92MLN101
JPT491Graduation Thesis - Khoá luận tốt nghiệp95