Home

Curriculum Details

Curriculum Name: Computer Science-Khoa học máy tính
Issued Date: 8/10/2016
Description: 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1 Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân Khoa học Máy tính (KHMT) có nhân cách và năng lực đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội, nắm vững kiến thức chuyên môn và thực hành, có khả năng tổ chức, thực hiện và phát huy sáng tạo trong việc, khả năng nâng cao kiến thức nghề nghiệp chuyên môn sau này và các công việc liên quan đến lĩnh vực KHMT.
Chương trình đào tạo nhằm:
a) Trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng chung và kiến thức khoa học, công nghệ và kỹ thuật của máy tinh như cấu trúc máy tính, hệ điều hành, ngôn ngữ lập trình phần mềm và phần cứng; các kiến thức chuyên sâu về KHMT như hệ chuyên gia, tương tác người-máy và ứng dụng trong các môi trường như hệ đa phương tiện; xử lý ảnh, âm thanh;
b) Rèn luyện cho sinh viên những phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp, và kỹ năng cần thiết thông qua môi trường làm việc chuyên nghiệp; biết vận dụng các kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật của ngành KHMT;
c) Cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc về ngoại ngữ, khoa học, văn hóa, xã hội, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập, công việc và cuộc sống.

1.2 Chuẩn đầu ra:

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có:

- Về kiến thức:
Có hiểu biết vững chắc về nền tảng khoa học của ngành CNTT; về khoa học, công nghệ liên quan đến cấu trúc, phần cứng, phần mềm của máy tính; về xu hướng công nghệ áp dụng trong trong máy tính và các thiết bị hoặc hệ thống ứng dụng máy tính.

-Về kỹ năng:
Có thể áp dụng kiến thức vào việc phân tích vấn đề, xác định và định hình được yêu cầu để đưa ra giải pháp giải quyết; có khả năng thiết kế, triển khai, tư vấn và đánh giá hệ thống dựa trên máy tính, quá trình và thành phần phần cứng, phần mềm để đáp ứng yêu cầu được đưa ra..
Kỹ năng học tập, mở rộng và nâng cao kiến thức chuyên môn, áp dụng vào thực tiễn công việc trong lĩnh vực khoa học máy tính.
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp chuyên nghiệp; kỹ năng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp chuyên môn, đạt bậc 4 trong khung năng lục ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

-Về thái độ:
Có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt và nếp sống lành mạnh, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dự án, say mê khoa học và yêu nghề, luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nắm vững đường lối chủ chương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước.
Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Đại đa số sinh viên tốt nghiệp ra làm việc ngay trong môi trường công nghiệp, dịch vụ trong nước và trên thế giới. Số còn lại được tuyển chọn để tiếp tục học tập, nghiên cứu ứng dụng, công nghệ theo các chương trình đào tạo nâng cao.. Các vị trí công việc có thể:
+ Phân tích dữ liệu.
+ Phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo.
+ Lập trình và phát triển ứng dụng.
+ Có năng lực làm việc ở vị trí cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về An toàn thông tin tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo.
+ Có thể học tiếp lên trình độ sau đại học ở trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 9 học kỳ (không kể thời gian chuẩn bị tiếng Anh và rèn luyện tập trung)

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ: 145 tín chỉ

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Theo quy định chung. Những sinh viên chưa có đủ trình độ tiếng Anh cần thiết để học tập sẽ có một thời gian học chuẩn bị tiếng Anh trước khi vào học Chương trình này.

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP: theo quy định của Trường ĐH FPT

6. THANG ĐIỂM: 10, quy đổi về điểm chữ

51 subjects, 139 credits
SubjectCodeSubject NameSemesterNoCreditPreRequisite
GDQPMilitary trainingpreparation time0 
VOV114Vovinam 1preparation time2 
VOV124Vovinam 2preparation time2 VOV114, VOV113
VOV134Vovinam 3preparation time2VOV124, VOV123
ENT104Top Notch 1-20 
ENT203Top Notch 2-10Passed ENT10x
ENT303Top Notch 3-10Passed ENT203
PRO001Programming with Alice01Must pass ENT301 (TopNotch 3)
ENT403Summit 100Passed ENT303
ENT503Summit 200Passed ENT403
PRF192Programming Fundamentals13 
SSG101Working in Group Skills13 
CSI103Computer science fundamentals13ENT401* or 500+ TOEFL
MAC101Advanced Mathematics 113 
MAD111Discrete Mathematics 113 
LAB101C Lab23PRF192
PRO192Object-Oriented Programming23PRF192
MAA101Advanced Mathematics 223 
PHY101Physics23Recommended MAC101 (Calculus 1)
MAD121Discrete Mathematics 223MAD111 (Discrete mathematics 1)
CEA201Computer Organization and Architecture33 
CSD201Data Structures and Algorithms33PRO192 (Object-Oriented Programming)
LAB211OOP with Java Lab33 PRO192
MAS291Statistics and Probability33MAE101 or MAC101
OSG202Operating Systems43 
PRJ311Desktop Java Applications43PRO192
SWE102Introduction to Software Engineering43PRO192
MAN201Numerical Methods43MAC201 (Calculus 2)
NWC202Computer Networking53OSG202
PRJ321Web-Based Java Applications53Pass PRJ311, studied DBI202
PRJ321Web-Based Java Applications53PRJ311
SSC102Business Communication53ENT503 or equivalent English qualification.
CSD301Advanced Algorithms53CSD202
AIL302MACHINE LEARNING53MAS291
SYB301Start Your Business60 
OJT211On the job training1610 
MLN101Principles of Marxism - Leninism75 
AIG201Artificial Intelligence73CSD301 - Advanced Algorithm
MAO301Combinatorial Optimizations73MAD121 and MAA101
DGT301Digital Signal Processing73DGT201/DGT202)
PRP201Python Programming73Recommend to have knowledge of basic programming in advance
ITE302Ethics in Information technology83Student have to be admitted to on-job training period
SCI201Information Security83Must passed MAD111 - Discrete Mathematics 1 & MAD121 - Discrete Mathematics 2
DBM301Data mining83Passed AIL301
IMP301Image Processing83Recommend to have knowledge of Digital Signal Processing (DGT301) in advance
HCM201Ho Chi Minh Ideology92MLN101
VNR201Revolutionary line of CPV93HCM201, MLN101
CST491Graduation Assignment for CS910- Completion of the OJT stage. - Student must pass Machine Learning (AIL301).
FE-000002Free Elective 293 
NLP301Natural Language Processing93 
PMG201cProject Management93